Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania zespołu zadaniowego ds. bezpieczeństwa - spotkanie z zarządcą infrastruktury

30.10.2014

Zdarzenia związane z czynnikiem ludzkim na sieci zarządcy infrastruktury PKP PLK S.A.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach realizacji zadań w zakresie monitorowania bezpieczeństwa systemu kolejowego, zwrócił uwagę na niepokojącą sytuację występującą na sieci głównego zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., związaną z występowaniem zdarzeń obejmujących:

  • wyprawienie lub przyjęcie pojazdu kolejowego na tor zajęty lub zamknięty,
  • wyprawienie lub przyjęcie pojazdu kolejowego po niewłaściwie ułożonej drodze przebiegu,
  • wyprawienie lub przyjęcie pojazdu kolejowego po niezabezpieczonej drodze przebiegu,
  • niewłaściwą obsługę urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
  • przedwczesne otwarcie lub niezamknięcie rogatek na przejeździe.

Mając powyższe na uwadze, Prezes UTK zorganizował specjalne posiedzenie funkcjonującego w Urzędzie Transportu Kolejowego Zespołu ds. monitorowania poziomu bezpieczeństwa sektora kolejowego,
z udziałem przedstawicieli kierownictwa spółki PKP PLK S.A., w trakcie którego omówione zostały okoliczności tych zdarzeń oraz ich potencjalne przyczyny.

Analogicznie jak to miało miejsce podczas poprzedniego posiedzenia zespołu z udziałem przewoźników kolejowych, poświęconego kwestii zwiększonej liczby przypadków niezatrzymania się przed sygnałem „stój”, również teraz wskazano na istotną rolę tzw. czynniki ludzkiego, który miał wpływ na powstanie wskazanych powyżej rodzajów zdarzeń. Jednocześnie zwrócono uwagę, że część z wymienionych zdarzeń, związanych z błędami przy wyprawianiu lub przyjmowaniu pojazdu kolejowego miało miejsce podczas prac modernizacyjnych lub budowlanych prowadzonych na infrastrukturze, które powodowały zmianę organizacji ruchu.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele spółki PKP PLK zaprezentowali działania, których celem jest minimalizacja ryzyka związanego z czynnikiem ludzkim. Należą do nich m.in. wdrożenie nowych zaostrzonych uregulowań dotyczących przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników, w tym obejmujących kwestie postępowania z pracownikami, którzy uczestniczyli w zdarzeniach, z uwzględnieniem ich odsuwania od pracy lub ponownego szkolenia i potwierdzenia kompetencji. Ponadto, zgodnie z przedłożoną informacją, istotnym aspektem podejmowanych przez spółkę działań jest również wzmocnienie roli pracowników nadzoru oraz zwiększenie ich liczby w oparciu o zmodyfikowane zasady naboru i weryfikacji kompetencji kandydatów. Dodatkowo, spółka poinformowała o inwestycjach, które poprawią wyposażenie kluczowych posterunków oraz przejazdów kolejowych, przy jednoczesnym zwiększeniu jednolitości i ergonomii wprowadzanych rozwiązań.

W ramach posiedzenia omówiono również inne niekorzystne zjawiska występujące na sieci kolejowej,  m.in. dotyczące zdarzeń na przejazdach kolejowych oraz zdarzeń z udziałem osób nieupoważnionych przebywających na obszarze kolejowym. Wskazano potencjalne obszary współpracy, w tym rozpoczęcie  przez zarządcę infrastruktury oraz Urząd Transportu Kolejowego wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego.

W tym kontekście szczególną uwagę zwrócono na potrzebę prowadzenia szerokiej kampanii medialnej związanej z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych oraz podejmowanie przedsięwzięć mających na celu uświadamianie różnych grup odbiorców o zagrożeniach polegających na nieuprawnionym przebywaniu na obszarze kolejowym. W tym drugim obszarze zasygnalizowana została również konieczność współpracy z ministerstwem właściwym w sprawach edukacji.

Urząd Transportu Kolejowego zobowiązał także zarządcę infrastruktury do przekazania informacji na piśmie o systemowych działaniach podejmowanych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych bezpośrednio z czynnikiem ludzkim w przyszłości. 

do góry