Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad bezpieczeństwem na przejazdach kolejowo-drogowych - Decyzja dotycząca nieprawidłowości na przejazdach kategorii „A” na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny Osobowy

29.10.2014

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 i ust. 4 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu kontroli zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z 17 października 2014 roku, stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych kategorii A na linii kolejowej 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny Osobowy.

Nieprawidłowości polegały na niespełnieniu przez zarządcę warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu na przejazdach kolejowych zlokalizowanych km 45,009 i km 44,570 ww. linii kolejowej.

Prezes UTK stwierdził m.in.:

  • uszkodzenia płyt przejazdowych żelbetowych, ich niepoprawne przytwierdzenie oraz uszkodzenia i spękania nawierzchni asfaltowej,
  • brak usuwania przez zarządcę roślinności na całej szerokości pryzmy podsypki i ław torowiska nawierzchni kolejowej w rejonie przejazdów kolejowych,
  • brak prawidłowego odwodnienia podtorza w rejonie przejazdów i odcinków przyległych torów.

Prezes UTK nakazał zarządcy usunięcie wszystkich nieprawidłowości do 31 grudnia 2014 roku. Jednocześnie na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

do góry