Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja administracyjna Prezesa UTK dotycząca nieprawidłowości na linii nr 286 Kłodzko Główne – Wałbrzych Główny

27.10.2014

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 108 § 1  ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 i ust. 4 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu działań kontrolnych oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 17 października 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Zarządca infrastruktury naruszył przepisy art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o transporcie kolejowym, poprzez niespełnienie warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego i bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych.  W związku z usytuowaniem drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej w odległości powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zarządca nie podjął działań likwidujących to zagrożenie. 

Prezes UTK, biorąc pod uwagę znaczący zakres naruszenia przepisów oraz czas niezbędny do ich usunięcia, nakazał zarządcy infrastruktury usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 31 grudnia 2015 roku. Wskazując ww. termin Prezes UTK wziął pod uwagę możliwość zagwarantowania przez zarządcę prawidłowego zorganizowania i wykonania działań naprawczych zapewnianiających bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych na tej linii. Wyznaczenie ww. terminu wynika z realnych możliwości wykonawczych i zakresu koniecznych robót na linii kolejowej 286. Prezes UTK na podstawie art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

do góry