Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił odwołanie Kolei Mazowieckich od decyzji Prezesa UTK nakładającej karę pieniężną

24.10.2014

Wyrokiem z 23 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił w całości odwołanie Kolei Mazowieckich – KM sp. z o.o. od decyzji Prezesa UTK z 19 lipca 2013 r. nakładającej na spółkę karę pieniężną w wysokości 435 835 zł.  

Wskazana wyżej kara została nałożona na Koleje Mazowieckie za naruszenie zakazu stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym. Polegały one na niezapewnieniu podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa, poprzez wykorzystywanie pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozu osób z otwartymi w czasie jazdy drzwiami bocznymi. Jest to niezgodne z art. 14 ust. 4 ustawy Prawo przewozowe.

Koleje Mazowieckie odwołały się od decyzji Prezesa UTK nakładającej karę pieniężną.

Sąd Okręgowy w Warszawie po rozpoznaniu sprawy, w całości oddalił odwołanie spółki Koleje Mazowieckie uznając, że kara pieniężna w wysokości 435 835 zł, jest w pełni uzasadniona.

Sąd uznał, że spółka Koleje Mazowieckie stosowała bezprawne praktyki naruszające zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym, poprzez eksploatowanie pojazdów kolejowych z niesprawnym układem zamykania drzwi bocznych, co bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu pasażerów. W efekcie pojazdy kolejowe, wykorzystywane do przewozu osób, poruszały się z otwartymi drzwiami bocznymi, co narażało pasażerów na utratę zdrowia lub życia. W świetle przedstawionych powyżej okoliczności nie ulega wątpliwości, że działanie spółki Koleje Mazowieckie polegające na eksploatowaniu pojazdów kolejowych poruszających się w czasie jazdy z otwartymi  drzwiami, dotyczyło wielu osób. Narażeni na utratę życia lub zdrowia byli wszyscy pasażerowie, którzy podróżowali pociągami eksploatowanymi przez spółkę Koleje Mazowieckie z niesprawnym układem zamykania drzwi bocznych.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym skargi pasażerów dotyczące eksploatowania przez spółkę Koleje Mazowieckie pojazdów kolejowych, które w czasie jazdy poruszały się z otwartymi drzwiami potwierdzają, że zjawisko to miało charakter stale powtarzający się i nie stanowiło jednorazowego incydentu. Prowadzone przez Prezesa UTK postępowanie potwierdziło, że problem ten miał szeroką skalę i nie ograniczał się do pojedynczych przypadków. Sąd zwrócił także uwagę na brak reakcji drużyn konduktorskich na zgłaszane przez pasażerów usterki drzwi bocznych.

Analizowana kwestia dotyczyła w szczególności elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 i EN71, niemniej jednak stwierdzone nieprawidłowości wystąpiły również w pociągu „Radomiak”, składającym się z nowych piętrowych wagonów serii BPZ. 

Sąd uznał, że nakładając karę pieniężną w wysokości 435 835 zł, Prezes UTK uwzględnił zakres naruszenia przepisu, dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe.

Wyrok nie jest prawomocny.

do góry