Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK wyłączył z eksploatacji lokomotywę elektryczną EU07 przewoźnika kolejowego

23.10.2014

Na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4, art. 20 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz w związku z § 3 pkt 1, § 6, § 7 ust.2, § 8, § 9 ust. 1 pkt 4, § 13 ust. 1 oraz § 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, w wyniku przeprowadzonej kontroli przewoźnika kolejowego P.H.U. Lokomotiv Bronisław Plata oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 9 października 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wyłączył z eksploatacji lokomotywę elektryczną typu 4E serii EU07. Decyzja podlegała natychmiastowej wykonalności.

Naruszenie przepisów dotyczyło eksploatowania taboru kolejowego, pomimo braku zatwierdzonej przez Prezesa UTK Dokumentacji Systemu Utrzymania dla ww. typu pojazdu kolejowego, na podstawie której przewoźnik powinien prowadzić proces utrzymania pojazdu. Dodatkowo w wyniku kontroli stwierdzono niesprawne urządzenia w pojeździe, w tym: samoczynne hamowanie pociągu, czuwak aktywny, wyłącznik szybki oraz sprężarka główna.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania pojazdów kolejowych przez przewoźników oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce. 

do góry