Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez zarządcę infrastruktury przepisów bezpieczeństwa ruchu kolejowego podczas prac modernizacyjnych na stacji Żurawica na linii kolejowej nr 91

22.10.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, w ramach czynności nadzorczych, stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w czasie prowadzenia robót związanych z rewitalizacją linii kolejowej nr 91, a także przepisów w zakresie utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK) na stacji Żurawica.

W wyniku działań nadzorczych Prezes UTK ustalił, że ruch pociągów w czasie robót powinien być prowadzony na podstawie szczegółowych ustaleń dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zawartych w regulaminie tymczasowym prowadzenia ruchu pociągów. Regulaminy na stacji Żurawica nie przewidywały konieczności prowadzenia ruchu w oparciu o sygnały zastępcze. Pomimo to zarządca infrastruktury prowadził ruch w oparciu o te sygnały, których łącznie użyto 455 razy.

Ponadto podczas kontroli stwierdzono, że po wymianie rozjazdu nr 231 nie podłączono,  wymaganego przez dokumentację urządzeń SRK, układu kontroli położenia iglic, ponieważ nie był on do tego przystosowany.

Dodatkowo Prezes UTK dokonał analizy utrzymania urządzeń SRK na kontrolowanej stacji, która wykazała liczne nieprawidłowości, w tym m.in.:

  • nieterminowe przeprowadzanie badań diagnostycznych oraz jazd kontrolnych w kabinie maszynisty,
  • niewłaściwy stan techniczny osprzętu pędniowego (zwroty załomowe) układów mechanicznego przestawiania zwrotnic,
  • nieprawidłowe przeprowadzanie pomiarów sił wykleszczających dźwignie zwrotnicowe,
  • niewykonanie zaleceń zawartych w protokołach z badań diagnostycznych urządzeń SRK.

Prezes UTK nakazał natychmiastowe usunięcie wszystkich nieprawidłowości, sprawdzenie i analizę ewentualnego występowania podobnych nieprawidłowości w innych lokalizacjach, a także podjęcie działań przewidzianych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem, mających na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanego z zarządzaniem infrastrukturą kolejową.

Realizowane przez Prezesa UTK działania nadzorcze w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów utrzymania urządzeń SRK, mają na celu podnoszenie standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry