Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego na liniach: 271 Wrocław Główny –Poznań Główny, 273 Wrocław Główny –Szczecin Główny, 281 Oleśnica –Chojnice oraz 355 Ostrów Wlkp. - Grabowno Wielkie.

21.10.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach realizowanych czynności nadzorczych stwierdził szereg naruszeń przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie stanu infrastruktury kolejowej i jej utrzymania, bezpieczeństwa ruchu kolejowego w czasie prowadzonych prac inwestycyjnych oraz procesu utrzymania i klasyfikacji skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi.

Czynności nadzorcze prowadzone były przez Prezesa UTK na liniach kolejowych: nr 271 Wrocław Główny –Poznań Główny, nr 273 Wrocław Główny –Szczecin Główny, nr 281 Oleśnica –Chojnice oraz nr 355 Ostrów Wlkp. - Grabowno Wielkie.

Stwierdzone przez Prezesa UTK nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

  • eksploatowania torów przy uszkodzonych podkładach, zanieczyszczonej podsypce i brakach bądź uszkodzeniu złączek torowych,
  • eksploatowania torów przy istniejących nierównościach  (w położeniu poziomym i pionowym o wartości do ok. 40-50 mm polegających na lokalnych deformacjach toru przy braku dostatecznej ilości podsypki),   
  • eksploatowania torów z niesprawnymi (uszkodzonymi) urządzeniami odwadniającymi,
  • eksploatowania torów z uszkodzonymi szynami (brak ciągłości i zły stan techniczny szyn),
  • eksploatowania rozjazdów z uszkodzeniami krzyżownic i półzwrotnic,
  • braku analizowania, począwszy od 2003 roku, natężenia ruchu na przejazdach kolejowych, a tym samym braku weryfikacji kategorii przejazdów kolejowych (brak informacji w metrykach przejazdów kolejowych),
  • braku warunków widoczności na przejazdach kolejowych kategorii D.

Powyższe nieprawidłowości naruszały postanowienia ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie oraz przepisów wewnętrznych zarządcy: „Instrukcji diagnostyki nawierzchni kolejowej”, „Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych”, „Warunków technicznych utrzymania podtorza kolejowego” i „Instrukcji o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów”.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego  nakazał  zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości. Jednocześnie wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie  standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego  w Polsce.

do góry