Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole Prezesa UTK w zakresie bezpieczeństwa przewozów towarów niebezpiecznych – decyzja administracyjna nakładająca karę pieniężną

20.10.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 107 ust. 1 i ust. 4 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz art. 13 ust. 2 pkt 5 i art. 14 ust. 4 ustawy z  28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 2 października 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył karę pieniężną na Amerigas Polska sp. z o.o.

Stwierdzone przez Prezesa UTK naruszenia przepisów dotyczyły nieprawidłowego sporządzania dokumentów przewozowych, w których nie zawarto wszystkich wymaganych informacji.

Stosownie do art. 107 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, uczestnik przewozu koleją towarów niebezpiecznych, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub umów międzynarodowych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 10 000 zł za każde naruszenie przepisu. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ww. ustawy, wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 1 oraz wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik do tej ustawy.

do góry