Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad prawidłowym utrzymaniem pojazdów kolejowych przez przewoźników – decyzja administracyjna

17.10.2014

Na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 i 108 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 6 lit. b, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy oraz art. 20 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją administracyjną z 8 października 2014 roku stwierdził naruszenie przez Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o. przepisów z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Naruszenie przepisów dotyczyło eksploatowania taboru kolejowego, pomimo niezapewnienia zgodności procesu utrzymania z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania, tj. naruszenia § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, poprzez nieterminowe wykonywanie czynności utrzymaniowych pojazdów kolejowych poziomu P1 oraz P2 – lokomotyw spalinowych S-200.

Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne eksploatowanie taboru. Jednocześnie Prezes UTK, na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, nadał decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności.

do góry