Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał karę pieniężną nałożoną przez Prezesa UTK na Przewozy Regionalne

17.10.2014

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 16 października 2014 r. utrzymał karę pieniężną nałożoną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na Przewozy Regionalne sp. z o.o. w wysokości 453 691,00 zł.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację spółki Przewozy Regionalne od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa UTK.

Prezes UTK, w wydanej decyzji, nałożył na Przewozy Regionalne karę pieniężną w związku z naruszeniem przez tę spółkę przepisu art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L nr 315 z 3 grudnia 2007 r.), polegającym na nieudzieleniu pasażerom informacji o rozkładach jazdy przed rozpoczęciem podróży na wybranych dworcach kolejowych.

Przewozy Regionalne od decyzji Prezesa UTK odwołały się do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który – wyrokiem z sierpnia 2013 r. – oddalił w całości odwołanie spółki.

Przewozy Regionalne wniosły następnie apelację od ww. wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Apelacja ta, wyrokiem z dnia 16 października br., została w całości oddalona.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził, że Przewozy Regionalne dopuściły się naruszenia przepisu art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 1371/2007, które polegało na nieudzieleniu pasażerom informacji o rozkładach jazdy przed rozpoczęciem podróży na wybranych dworcach kolejowych.

Sąd Apelacyjny uznał również, że okoliczność, iż przewoźnik kolejowy zawarł umowy cywilno-prawne z innymi podmiotami, na mocy których podmioty trzecie wykonywały pewne czynności w imieniu tego przewoźnika, nie zwalnia z odpowiedzialności przewoźnika z wykonywania jego ustawowych obowiązków. Sąd Apelacyjny w Warszawie podkreślił, że odpowiedzialność sprzedawcy biletów/innych przewoźników jest niezależna od odpowiedzialności zobowiązanego przewoźnika i ma charakter samoistny.

Ponadto Sąd Apelacyjny w Warszawie podkreślił, że Prezes UTK przy ustalaniu ww. kary pieniężnej uwzględnił wszelkie wskazane w ustawie o transporcie kolejowym dyrektywy wymiaru kary, a jej wysokość  została wyczerpująco uzasadniona.

Wyrok z dnia 16 października br. jest prawomocny. Na jego podstawie Przewozy Regionalne zobowiązane są do uiszczenia kary pieniężnej w wysokości 453 691,00 zł.

Należy podkreślić, że tożsamego naruszenia – obok Kolei Mazowieckich i Przewozów Regionalnych – dopuściła się spółka PKP Intercity S.A., która jednak nie kwestionowała ustaleń Prezesa UTK i zgodnie z wydaną decyzją wpłaciła w całości karę pieniężną w wysokości 559 619,00 zł.

do góry