Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad bezpieczeństwem na przejazdach kolejowo-drogowych - nieprawidłowości w zakresie utrzymania i eksploatacji przejazdów na linii nr 274 Wrocław Świebodzki-Zgorzelec

09.10.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, w ramach realizowanych czynności nadzorczych, stwierdził szereg naruszeń przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie stanu technicznego, procesu utrzymania i klasyfikacji skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi na obszarze działania zarządcy infrastruktury – w Zakładzie Linii Kolejowych w Wałbrzychu. Czynności nadzorcze prowadzone były na linii nr 274 Wrocław Świebodzki- Zgorzelec.

Stwierdzone przez Prezesa UTK nieprawidłowości polegały m.in. na zastosowaniu niewłaściwego zabezpieczenia przejazdów kolejowych zlokalizowanych w km 10,714 oraz w km 36,182 – tj. zabezpieczenia rogatkami z obsługą z odległości oraz braku wyświetlania właściwych sygnałów świetlnych na jednym z dwóch świateł wskazujących zbliżanie się pojazdów kolejowych do przejazdu. 

Powyższe nieprawidłowości naruszały postanowienia ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego  nakazał  zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości. Jednocześnie wniósł o podjęcie przez zarządcę odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności.

do góry