Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego podczas prowadzonych przez zarządcę prac modernizacyjnych – nieprawidłowości na linii kolejowej 272 Kluczbork – Poznań Główny

03.10.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach czynności nadzorczych nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego w czasie prowadzonych prac inwestycyjnych na infrastrukturze kolejowej, przeprowadził kontrolę działalności zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań Główny, na szlaku Poznań Krzesiny – Poznań Starołęka oraz stacji Poznań Krzesiny.

W wyniku kontroli Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości polegające na:

  • braku Projektu Zabezpieczenia Miejsca Robót uzgodnionego z zarządcą infrastruktury kolejowej, w związku z prowadzeniem ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością 100 km/h,
  • braku odnotowania w Dzienniku oględzin rozjazdów oraz Książce kontroli urządzeń, komisyjnego sprawdzenia przed planowanym zamknięciem toru, urządzeń mających wpływ na ułożenie dróg przebiegu i jazd po torze czynnym,
  • braku systemu zabezpieczenia miejsca robót na szlaku przy obowiązującej rozkładowej prędkości po torze czynnym wynoszącej 100 km/h.

Nieprawidłowości naruszały m.in. zapisy ustawy o transporcie kolejowym, przepisy wewnętrzne zarządcy - Wytyczne zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością ponad 100 km/h oraz Regulamin tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót, opracowany na podstawie Instrukcji o sporządzaniu regulaminów technicznych Ir-3.

Prezes UTK nakazał zarządcy natychmiastowe usunięcie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości. Jednocześnie wniósł o podjęcie odpowiednich działań, zgodnych z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), które będą miały na celu nadzór nad poziomem ryzyka związanym z prowadzeniem działalności przez zarządcę.

do góry