Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrola Prezesa UTK wykazała nieprawidłowości w utrzymaniu infrastruktury kolejowej przez zarządcę na linii nr 401

01.10.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach czynności nadzorczych związanych z utrzymaniem infrastruktury kolejowej, stwierdził naruszenie przez CTL Maczki Bór S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Nieprawidłowości polegały m.in. na:

  • eksploatowaniu toru linii nr 401 szlaku JCC - Brzęczkowice z przekroczonymi dopuszczalnymi wartościami szerokości toru;
  • wykonywaniu przez zarządcę obchodów torów niezgodnie z przepisami prawa;
  • braku wskazywania przez komisję zarządcy terminów usunięcia usterek zdiagnozowanych w czasie badań technicznych rozjazdów,
  • nieusuwaniu przez zarządcę usterek zdiagnozowanych w czasie badań technicznych rozjazdów;
  • niepodejmowaniu działań polegających na usuwaniu roślinności na całej szerokości pryzmy podsypki, ław torowiska i rowów odwadniających, co utrudniało odprowadzanie wody;
  • nieprawidłowym usytuowaniu drzew i krzewów w odległości mniejszej niż 15 metrów od osi skrajnego toru kolejowego, co miało wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego.

Powyższe nieprawidłowości naruszały przepisy dotyczące obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, w tym ustawy o transporcie kolejowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych oraz postanowienia przepisów wewnętrznych zarządcy CTL Maczki Bór S.A. zatwierdzonych przez Prezesa UTK.

Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości oraz podjęcie odpowiednich działań zgodnie z posiadanym Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem.

do góry