Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja kategorii odcinków linii kolejowych PKP PLK S.A. przy każdym zastępczym rozkładzie jazdy pociągów

17.09.2014

W wyniku czynności monitorująco-nadzorczych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od rozkładu jazdy pociągów 2014/2015 będzie aktualizował „Wykaz odcinków linii kolejowych udostępnianych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przyporządkowaniem im kategorii linii dla pociągów pasażerskich i towarowych obowiązujących od 14 grudnia 2014 r.”

Wyżej wymieniony wykaz będzie aktualizowany za każdym razem w terminach rozpoczęcia obowiązywania zmienionej organizacji ruchu, ujętych w Załączniku 5B do „Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2014/2015”.

Wobec tego w sytuacji pogorszenia parametrów technicznych odcinków linii kolejowych, skutkujących obniżeniem kategorii linii kolejowych, przewoźnicy kolejowi będą uiszczali niższe opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej.

Takie zapisy zostały wprowadzone przez PKP PLK S.A. w projektach umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej do przewozu osób i rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2014/2015.

Dodatkowo w ramach tych samych działań Prezesa UTK, PKP PLK S.A. wprowadziła w projektach umów zapisy, na mocy których przyznała przewoźnikom kolejowym uprawnienie do dochodzenia kary umownej w przypadku nienależytego utrzymania międzytorzy oraz nienależytego utrzymania czystości i porządku na peronach.

Zarządca przyznał także pasażerskim i towarowym przewoźnikom kolejowym, uprawnienie do dochodzenia kar umownych z tytułu odwołania całości lub części trasy pociągu w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym jego uruchomieniem z przyczyn leżących po stronie zarządcy. Tego typu regulacja została przez Prezesa UTK wprowadzona już w decyzjach zastępujących umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej (wydanych na podstawie art. 29 ust 1i ustawy o transporcie kolejowym), na rozkład jazdy pociągów 2012/2013 i 2013/2014 oraz postulowana do uregulowania przez PKP PLK S.A. we wszystkich umowach o udostępnienie infrastruktury.

Ponadto w związku z zadaniami Prezesa UTK w zakresie nadzoru nad zawieraniem umów o udostępnienie infrastruktury kolejowej, Prezes Urzędu przypomina, że umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej powinny być zawarte przed wyjściem w życie rozkładu jazdy pociągów, tj. przed 13 grudnia 2014 r.

Jednocześnie Prezes UTK informuje, że zarówno zarządca infrastruktury oraz przewoźnik kolejowy, w przypadku odmowy podjęcia negocjacji przez jedną ze stron bądź zbyt długiego okresu ich trwania, posiadają uprawnienie do zwrócenia się do Prezesa UTK z wnioskiem o wyznaczenie terminu zakończenia negocjacji dotyczących zawarcia umowy o udostępnienie. 

do góry