Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad przestrzeganiem czasu pracy przez maszynistów – kontrole stwierdzające naruszenia przepisów

16.09.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi intensywne działania nadzorcze - kontrole maszynistów i ich pracodawców, w tym przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury, użytkowników bocznic, podmiotów świadczących usługę trakcyjną oraz zapewniających obsługę maszynistów do prowadzenia pojazdów kolejowych.

Szczególnym nadzorem objęto zagadnienia związane z czasem pracy maszynistów, w tym  przypadki tzw. podwójnego zatrudnienia oraz wywiązywanie się przez maszynistów i pracodawców z obowiązku, o którym mowa w art.22 ca ustawy o transporcie kolejowym, tj. pisemnego oświadczenia o wykonywaniu pracy lub usług na rzecz więcej niż jednego pracodawcy.

Podczas działań kontrolnych Prezes UTK stwierdził liczne nieprawidłowości, polegające m.in. na:

 • przekroczeniu przez maszynistów norm czasu pracy i niezachowaniu przerw na odpoczynek, w tym w szczególności w przypadkach podejmowania zatrudnienia u więcej niż jednego pracodawcy,
 • wykonywaniu czynności maszynisty pojazdów kolejowych w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy, tj. zwolnienia lekarskiego,
 • uchylaniu się przez maszynistów od złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 22ca ustawy o transporcie kolejowym,
 • zawieraniu w oświadczeniach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym,
 • uchylaniu się od obowiązku lub nieterminowym przekazaniu przez przedsiębiorców Prezesowi UTK oświadczeń, o których mowa w art. 22ca ust.1 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym,
 • zatrudnianiu maszynistów bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub bez potwierdzenia spełniania wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ww. zakresie, Prezes UTK zobligowany jest m.in. do:

 • w przypadkach uchylania się przez maszynistów od złożenia oświadczenia lub zawarcia w nim informacji niezgodnych ze stanem faktycznym - skierowania do właściwego Sądu wniosku o ukaranie karą grzywny w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, zgodnie z art.65 ust 1a ustawy o transporcie kolejowym,
 • w przypadkach przekroczenia norm łącznego czasu pracy (u jednego lub kilku pracodawców) - skierowania wniosków do Głównego Inspektoratu Pracy o podejrzenie naruszenia przepisów prawa pracy,
 • w przypadkach wykonywania czynności maszynisty pojazdów kolejowych w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy - skierowania wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podejrzenie naruszenia przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • w przypadkach poważnych naruszeń przepisów, mogących w sposób bezpośredni wpływać na bezpieczeństwo ruchu kolejowego - zawiadamiania o możliwości popełnienia przestępstwa właściwą miejscowo prokuraturę,
 • w przypadkach uchylania się od obowiązku lub nieterminowym przekazaniu przez przedsiębiorców Prezesowi UTK oświadczeń - wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego, nałożenia kary pieniężnej, na podstawie art. 66 ust. 3a ustawy o transporcie kolejowym. 
do góry