Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo eksploatacji bocznic kolejowych – Prezes UTK nałożył karę pieniężną za eksploatację bocznicy w Koninie bez wymaganego Świadectwa Bezpieczeństwa

09.09.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 4, art. 14 ust. 4, art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz art. 66 ust. 2 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 18 sierpnia 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na Express Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną za prowadzenie działalności bez dokumentu uprawniającego, tj. eksploatację bocznicy kolejowej bez świadectwa bezpieczeństwa użytkownika. Wysokość nałożonej przez Prezesa UTK kary pieniężnej wyniosła 28 574,60 złotych.

Kara dotyczyła bocznicy kolejowej zlokalizowanej w Koninie, odgałęziającej się od toru stacyjnego nr 25 stacji Konin w km 204,963 linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice.

Prezes UTK przypomina, że zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie kolejowym, dokumentem uprawniającym użytkowników bocznic kolejowych do ich eksploatacji jest świadectwo bezpieczeństwa. Pojęcie świadectwa bezpieczeństwa zostało zdefiniowane w art. 4 pkt 18 ustawy, jako dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego. Wynika z tego, że świadectwo bezpieczeństwa jest dokumentem uprawniającym użytkownika bocznicy do rozpoczęcia i prowadzenia działalności polegającej na jej eksploatacji.

W ramach nadzoru nad bezpieczeństwem eksploatacji bocznic kolejowych Prezes UTK prowadzi w 2014 roku cykliczne, szczegółowe kontrole ich użytkowników. Obejmują one m.in. stan techniczny infrastruktury kolejowej, utrzymanie i eksploatację pojazdów, posiadanie kwalifikacji zawodowych przez pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego, bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych oraz posiadanie dokumentów uprawniających do sprawowania funkcji użytkownika bocznicy. 

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w tym zakresie, mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury i pojazdów kolejowych przez użytkowników bocznic oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry