Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad przewozem towarów niebezpiecznych – kara pieniężna dla zarządcy infrastruktury

01.09.2014

Na podstawie art. 107 ust. 1, ust. 4 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, art. 13 ust. 2 pkt 5 i art. 14 ust. 4 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w związku z art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 13 sierpnia 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. karę pieniężną.

Stwierdzone przez Prezesa UTK naruszenia przepisów, za które nałożono karę pieniężną, dotyczyły:

- sporządzenia niezgodnie z wymaganiami planu zapewnienia bezpieczeństwa;
- dopuszczenia do pozostawienia środka transportu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, bez wymaganego nadzoru (wagonów z towarem niebezpiecznym wysokiego ryzyka – TWR).

Stosownie do art. 107 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, uczestnik przewozu koleją towarów niebezpiecznych, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub umów międzynarodowych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 10 000 zł za każde naruszenie przepisu. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ww. ustawy, wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 1 oraz wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik do tej ustawy.

Działania kontrolne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych są jednym z priorytetów nadzorczych Prezesa UTK w 2014 roku.

do góry