Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości w procesie utrzymania pojazdów przez przewoźników kolejowych - kolejne Decyzje Prezesa UTK ograniczające lub wyłączające pojazdy z eksploatacji

28.08.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego kontynuuje działania nadzorcze dotyczące stanu technicznego oraz poziomu i jakości utrzymania pojazdów przez przedsiębiorców kolejowych. Obejmują one przewoźników, użytkowników bocznic oraz zarządców infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem przewoźników pasażerskich, w tym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu podróży. Prezes UTK realizując działania kontrolne zwraca szczególną uwagę na zagadnienia związane z przestrzeganiem warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, m.in. na zapewnienie zgodności procesu utrzymania pojazdów kolejowych z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU).

W wyniku przeprowadzonych w ostatnich dniach działań nadzorczych i stwierdzonych  nieprawidłowości, na podstawie art. 10 § 2, art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3, ust. 4, art. 20 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, Prezes UTK decyzjami administracyjnymi wyłączył lub ograniczył eksploatację pojazdów, w tym lokomotyw, wagonów, autobusów szynowych oraz zespołów trakcyjnych przewoźników kolejowych:

PKP Intercity S.A.;
Przewozy Regionalne sp. z o.o.;
Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń “TABOR” M. Dybowski spółka jawna;
F.H.U. Orion Kolej Krzysztof Warchoł

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa UTK mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania pojazdów kolejowych, przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce oraz jakości usług przewozowych.

do góry