Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nałożył karę pieniężną za nieterminowe przedłożenie przez przewoźnika kolejowego raportu w sprawie bezpieczeństwa

27.08.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1 pkt 8, art. 14 ust. 4, art. 66 ust. 1 pkt 2 lit. b w zw. z art. 17a ust. 4, art. 66 ust. 2 i art. 66 ust. 2b ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 12 sierpnia 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na przewoźnika kolejowego ZUE S.A. z siedzibą w Warszawie, karę pieniężną za nieterminowe przedłożenie Prezesowi UTK raportu w sprawie bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 17a ust. 4 ustawy. Wysokość nałożonej przez Prezesa UTK kary pieniężnej wyniosła 10 288,49 złotych.

Prezes UTK przypomina, że przepisy ustawy o transporcie kolejowym nakładają na przedsiębiorcę kolejowego obowiązek terminowego złożenia raportu. Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, raport musi składać się z czterech elementów:

- informacji dotyczącej spełniania wewnętrznych wymagań bezpieczeństwa oraz realizacji planów bezpieczeństwa,
- przedstawienia wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI),
- zauważonych nieprawidłowości i wniosków związanych z eksploatacją kolei,
- wyników wewnętrznych audytów bezpieczeństwa.

W związku z powyższym Prezes UTK podkreśla, że w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym, z raportem bezpieczeństwa będziemy mieli do czynienia wyłącznie w przypadku, gdy będzie on zawierał wszystkie wymienione powyżej elementy. Pominięcie w treści raportu jednego z nich powoduje, że nie może on być uznany za ustawowy raport bezpieczeństwa.

do góry