Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości na linii kolejowej 370 Zielona Góra – Żary oraz na stacjach linii 273 - Czerwieńsk i Nowa Sól

26.08.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach realizowanych czynności nadzorczych, stwierdził szereg naruszeń przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze w zakresie stanu technicznego infrastruktury kolejowej oraz procesu jej utrzymania. Realizowane przez Prezesa UTK czynności nadzorcze prowadzone były m.in. na linii nr 370 Zielona Góra - Żary na odcinku od stacji Zielona Góra  do stacji Nowogród Osiedle oraz na linii 273 - stacjach Czerwieńsk i Nowa Sól. 

Nieprawidłowości dotyczyły m.in.:

· eksploatowania przez zarządcę torów przy uszkodzonych, luźnych lub brakach złączek torowych oraz rozwarstwieniu materiału powierzchni główki szyny;

· eksploatowania podkładów drewnianych o dużym stopniu degradacji;

· eksploatowania rozjazdów kolejowych w złym stanie technicznym;

· eksploatowania przejazdów kolejowych z uszkodzonymi prefabrykowanymi płytami żelbetonowymi zabudowanymi w nawierzchni drogowej;

· niezawiadamiania właściwych organów, w określonych przepisami terminach, o zaistniałych incydentach kolejowych;

· niewłaściwego sposobu rejestracji przypadków wyłączenia taboru kolejowego.

Powyższe nieprawidłowości naruszają postanowienia ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie, rozporządzenia Ministra Transportu z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych oraz przepisów wewnętrznych zarządcy PKP PLK S.A. zatwierdzonych przez Prezesa UTK.

Prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie nieprawidłowości oraz podjęcie odpowiednich działań zgodnie z posiadanym Systemem Zarzadzania Bezpieczeństwem.

do góry