Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole Prezesa UTK - przewóz towarów niebezpiecznych

22.08.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 107 ust. 1, ust. 4 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz art. 13 ust. 2 pkt 5 i art. 14 ust. 4 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli przewoźnika towarów niebezpiecznych Rafinerii Nafty Jedlicze S.A., Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z 12 sierpnia 2014 roku nałożył na spółkę karę pieniężną.

Stwierdzone przez Prezesa UTK naruszenia przepisów, za które nałożono karę pieniężną, dotyczyły sporządzania dokumentów przewozowych, w których nie były zawarte wymagane informacje oraz  nadania towaru niebezpiecznego środkiem transportu bez prawidłowego oznakowania.

Stosownie do art. 107 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, uczestnik przewozu koleją towarów niebezpiecznych, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub umów międzynarodowych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 10 000 zł. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ww. ustawy, wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 1 oraz wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik do tej ustawy.

Działania kontrolne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych są jednym z priorytetów nadzorczych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2014 roku.

do góry