Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK decyzją administracyjną wstrzymał ruch kolejowy na bocznicy stacji Mełno na linii kolejowej nr 208 Działdowo – Chojnice, użytkowanej przez spółkę AMPOL-MEROL

04.08.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym w wyniku przeprowadzonej kontroli oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 22 lipca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał wstrzymanie ruchu kolejowego na bocznicy użytkowanej przez AMPOL - MEROL sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie, odgałęziającej się rozjazdem nr 4, od toru nr 1, stacji Mełno na linii kolejowej nr 208 Działdowo – Chojnice.

Ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego decyzja Prezesa UTK podlegała natychmiastowej wykonalności.

Działania kontrolne Prezesa UTK ujawniły m.in. nieprawidłowości polegające na prowadzeniu działalności bez dokumentu uprawniającego do pełnienia funkcji użytkownika bocznicy kolejowej - świadectwa bezpieczeństwa oraz nieposiadaniu regulaminu pracy bocznicy kolejowej.

Prezes UTK prowadzi stały nadzór nad bezpieczeństwem eksploatacji bocznic kolejowych. Łącznie w tym zakresie zaplanowano w 2014 roku ponad sto szczegółowych kontroli, obejmujących nadzór nad: stanem technicznym infrastruktury kolejowej, utrzymaniem i eksploatacją pojazdów, posiadanymi kwalifikacjami pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego, bezpieczeństwem przewozu towarów niebezpiecznych oraz posiadanymi dokumentami uprawniającymi do sprawowania funkcji użytkownika bocznicy.

do góry