Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK prowadzi nadzór nad pracą komisji egzaminacyjnych – nieprawidłowości w realizacji zadań wykonywanych przez komisję powołaną przy zarządcy PKP PLK S.A.

31.07.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi intensywne działania nadzorcze nad weryfikacją pracy komisji egzaminacyjnych. Podczas działań kontrolnych Prezes UTK stwierdza liczne nieprawidłowości, które przede wszystkim dotyczą niepełnego zakresu egzaminu praktycznego i teoretycznego, braku odpowiednich kwalifikacji zespołu egzaminacyjnego oraz uchybień formalnych.

Podczas kontroli pracy komisji egzaminacyjnej powołanej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przeprowadzającej egzamin kwalifikacyjny na stanowisko nastawniczego stwierdzono, że egzamin praktyczny przeprowadzony został w niepełnym zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem egzamin kwalifikacyjny praktyczny na nastawniczego powinien obejmować wszystkie osiem zagadnień, tj.:

  • dokonanie zapisów w dokumentacji techniczno-ruchowej podczas występowania usterek w działaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
  • założenie zamka trzpieniowego i spony iglicowej,
  • przygotowanie drogi przebiegu dla wjazdu, wyjazdu i przejazdu pociągu na wskazanych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym,
  • zabezpieczenie taboru przed zbiegnięciem,
  • osłonięcie sygnałami zamkniętego toru szlakowego i stacyjnego,
  • odłączenie napędu zwrotnicowego o scentralizowanym sposobie nastawiania i przejścia na ręczne przestawianie zwrotnicy,
  • obsługa mechanicznych i elektrycznych urządzeń rogatkowych z posterunku nastawczego,
  • zabezpieczenie przejazdu w przypadku uszkodzenia urządzeń rogatkowych.

Należy wskazać, że wyłącznie przeprowadzenie części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego w pełnym zakresie daje gwarancję, że pracownicy zdający egzamin są w wystarczającym stopniu przygotowani do samodzielnego wykonywania pracy na stanowisku nastawniczego. Powyższa nieprawidłowość może w sposób bezpośredni wpływać na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Prezes UTK nakazał w trybie natychmiastowym zweryfikować ważność egzaminów oraz nakazał odwołanie przewodniczącego komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin kwalifikacyjny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. Prezes urzędu nakazał również dokonanie analizy wskazanej nieprawidłowości w pracach wszystkich pozostałych komisji egzaminacyjnych i zweryfikowanie ważności przeprowadzonych egzaminów.

8 lipca 2014 roku do Prezesa UTK wpłynął wniosek zarządcy PKP PLK S.A. o odwołanie przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, stwierdzającej kwalifikacje pracowników na stanowisko dyżurnego ruchu, nastawniczego, zwrotniczego, dróżnika przejazdowego, kierownika pociągu gospodarczego i roboczego, ustawiacza i manewrowego.  

do góry