Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad bezpieczeństwem eksploatacji bocznic kolejowych - kara pieniężna dla użytkownika BIALCHEM GROUP sp. z o.o. za prowadzenie działalności bez świadectwa bezpieczeństwa

23.07.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 4, art. 66 ust. 2, w związku z art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku działań kontrolnych oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z 15 lipca 2014 roku nałożył na BIALCHEM GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku karę pieniężną za prowadzenie działalności bez wymaganego dokumentu uprawniającego, tj. świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej. Wysokość kary pieniężnej wyniosła 20 056,96 złotych.

W ramach sprawowanego nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu na bocznicach kolejowych Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi cykliczne szczegółowe kontrole użytkowników w zakresie obejmującym: stan techniczny infrastruktury kolejowej, utrzymanie i eksploatację pojazdów, posiadanie kwalifikacji zawodowych przez pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego, bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych oraz posiadanie dokumentów uprawniających do sprawowania funkcji użytkownika bocznicy. 

do góry