Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w sprawie nieprawidłowości na linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie

22.07.2014

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z 15 lipca 2014 roku stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii nr 276 Wrocław Główny – Międzylesie.

Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie do 31 grudnia 2014 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości polegały na niespełnianiu przez zarządcę warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego i bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych, a także niedostateczne działania likwidujące zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa ruchu. Polegały one m.in. na: eksploatowaniu szyn wykazujących zewnętrzne i wewnętrzne defekty w strefie główki, eksploatowaniu torów i rozjazdów z uszkodzonymi podkładami i podrozjazdnicami, eksploatowaniu rozjazdu z uszkodzoną krzyżownicą, eksploatowaniu przejazdów kolejowych z uszkodzonymi prefabrykowanymi płytami żelbetowymi zabudowanymi w nawierzchni drogowej oraz niedostatecznym stanie technicznym komór świetlnych sygnalizatorów.

do góry