Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję w sprawie stawek jednostkowych opłat za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

18.07.2014

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłat za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2014/2015, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał w dniu 9 lipca 2014 r. decyzję odmawiającą zatwierdzenia – stawek jednostkowych opłaty podstawowej oraz zatwierdzającą – stawki jednostkowe opłat dodatkowych.  

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego odmówił, na podstawie art. 33 ust. 8 ustawy o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z  2013 r., poz. 1594, z późn. zm.),  zatwierdzenia stawek jednostkowych opłaty podstawowej na rozkład jazdy pociągów 2014/2015 ze względu na niespełnienie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przesłanek wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 788), które weszło w życie w trakcie prowadzonego przedmiotowego postępowania.

Wyżej wymienione rozporządzenie nie zmieniło zasad określania opłat dodatkowych. W związku z powyższym Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził stawki jednostkowe dla opłat dodatkowych.

Stosownie do treści art. 14 ust. 5 i ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym,  w związku z art. 47969 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.) od wydanej decyzji przysługuje Stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

do góry