Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, dotycząca usytuowania drzew w bezpośrednim sąsiedztwie linii nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie

17.07.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., decyzją z 27 czerwca 2014 roku, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie, w km 10,750 - 91,400.

Ze względu na obszerny zakres prac związanych z usunięciem naruszeń przepisów prawa, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał wyeliminowanie do 30 kwietnia 2015 r. wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości.

Nieprawidłowości polegały na niespełnieniu przez zarządcę warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, poprzez usytuowanie drzew w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej w odległości powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Wymagania te określa również rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.

W związku ze zdiagnozowaniem licznych przypadków nieprawidłowości w tym zakresie, wynikających ze złego poziomu utrzymania infrastruktury przez PKP PLK S.A., czego następstwem może być zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ale również konieczność wstrzymywania ruchu pociągów przez zarządcę, a co za tym idzie licznych opóźnień i odwoływania pociągów pasażerskich i towarowych, Prezes UTK podjął decyzję o przeprowadzeniu w 2014 roku szeroko zakrojonych działań nadzorczych na terenie całego kraju.

do góry