Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole Prezesa UTK w zakresie bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych - kara pieniężna dla Dystrybutora Paliw MAANTE w Leżajsku

14.07.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 107 ust. 1, ust. 4 pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz art. 13 ust. 2 pkt 5 i art. 14 ust. 4 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie przeprowadzonej kontroli Dystrybutora Paliw MAANTE spółka z o.o. z siedzibą w Leżajsku w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, decyzją z 24 czerwca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną.

Nieprawidłowości dotyczyły błędnie wypełnianych listów przewozowych, sporządzanych w związku z przewozem próżnych wagonów - cystern po towarach niebezpiecznych wysokiego ryzyka, zagrażających środowisku. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej określił w drodze rozporządzenia z 4 czerwca 2012 r. wzory dokumentów stosowanych przy kontroli przewozu towarów niebezpiecznych koleją, a także sposób i zakres ich wypełniania. Listy przewozowe należy bezsprzecznie uznawać za dokumenty przewozowe, co potwierdza klasyfikacja tych dokumentów przez prawodawcę w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia. Zasady sporządzania i rodzaj zamieszczanych informacji w liście przewozowym dla przewozu towarów niebezpiecznych, określone zostały w punkcie 5.4.1.1.1.RID.

Stosownie do art. 107 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, uczestnik przewozu koleją towarów niebezpiecznych, który narusza obowiązki lub warunki wynikające z przepisów ustawy lub umów międzynarodowych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 10 000 zł. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ww. ustawy, wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 1, oraz wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik do tej ustawy.

Działania kontrolne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, są jednym z priorytetów nadzorczych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2014 roku. 

do góry