Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie stawek jednostkowych opłat za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

14.07.2014

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na wniosek Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. z siedzibą w Gdańsku o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłat za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2014/2015, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał 18 czerwca 2014 r. decyzję umarzającą postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Umorzenie postępowania nastąpiło z uwagi na fakt, że Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. na obecnym etapie zarządzania infrastrukturą kolejową nie ma legitymacji procesowej do występowania do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z wnioskiem o zatwierdzenie stawek jednostkowych opłat za dostęp i korzystanie infrastruktury kolejowej.

Od wydanej decyzji Stronie przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa UTK w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji, stosownie do art. 127 § 3 w związku z art. 129 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.).

do góry