Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja kategorii linii kolejowych PKP PLK S.A. i przypisanych im stawek za dostęp do infrastruktury

11.07.2014

W wyniku czynności monitorująco-nadzorczych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zarządca infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaktualizował na dzień 15 czerwca 2014 r. (tj. na dzień wejścia w życie zmiany rocznego rozkładu jazdy pociągów 2013/2014) „Wykaz linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. z przyporządkowaniem im stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, obowiązujących od 15 grudnia 2013 r.” Wobec tego działania obniżeniu uległa kategoria linii kolejowych na 32 odcinkach.

Prezes UTK stoi na stanowisku, że zarządca infrastruktury PKP PLK S.A. zobowiązany jest do zachowania parametrów linii kolejowych oraz czasów przejazdu pociągów zgodnie z danymi przekazanymi przewoźnikom kolejowym. Jednakże, gdy w trakcie rozkładu jazdy nastąpi obniżenie parametrów linii kolejowych, zarządca powinien  zaktualizować ww. wykaz. Uzasadnione jest bowiem, aby przewoźnicy ponoszący konsekwencje wprowadzenia ograniczeń stałych w postaci wydłużonego czasu przejazdu oraz zmian w rozkładzie jazdy, uiszczali opłaty za korzystanie z infrastruktury odpowiadające jej aktualnym parametrom technicznym.

Największy wpływ na obniżenie parametrów linii kolejowych mają prowadzone przez PKP PLK S.A prace remontowe i modernizacyjne oraz wprowadzane ograniczenia prędkości. Skutkiem tego, w ocenie Prezesa UTK, parametry linii powinny być aktualizowane co najmniej przy wprowadzaniu zastępczych rozkładów jazdy, zawierających zmiany wynikające z planowanej realizacji robót. Wówczas bowiem następują zmiany w rozkładzie jazdy i utrudnienia w prowadzeniu ruchu pociągów.

Należy jednak pamiętać, że dopuszczalna prędkość techniczna nie jest jedynym kryterium, wpływającym na kategorię danego odcinka linii kolejowej, a przez to na wysokość opłaty za dostęp do infrastruktury. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kategoria linii kolejowej jest uzależniona również od natężenia ruchu na linii. Powszechne są wobec tego sytuacje, gdzie pomimo wprowadzonych ograniczeń prędkości, wartość natężenia ruchu określona do wyliczenia kategorii cennikowych nie pozwala na obniżenie kategorii linii.

do góry