Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nałożył na przewoźnika, spółkę Majkoltrans karę pieniężną za nieterminowe przedłożenie raportu w sprawie bezpieczeństwa

11.07.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 4, art. 13 ust. 1 pkt 8, art. 14 ust. 4, art. 66 ust. 1 pkt 2 lit. b w zw. z art. 17a ust. 4, art. 66 ust. 2 i art. 66 ust. 2b ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 27 czerwca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na przewoźnika kolejowego Majkoltrans sp. z o.o. karę pieniężną za nieterminowe przedłożenie Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego raportu w sprawie bezpieczeństwa za rok 2012. Jednocześnie przedłożony przez przewoźnika kolejowego raport nie zawierał wszelkich wymaganych przepisami prawa elementów.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomina, że przepisy ustawy o transporcie kolejowym nakładają na przedsiębiorcę kolejowego obowiązek terminowego złożenia raportu. Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, raport musi składać się z czterech elementów:

  • informacji dotyczącej spełniania wewnętrznych wymagań bezpieczeństwa oraz realizacji planów bezpieczeństwa,
  • przedstawienia wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI),
  • zauważonych nieprawidłowości i wniosków związanych z eksploatacją kolei,
  • wyników wewnętrznych audytów bezpieczeństwa.

W związku z powyższym Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podkreśla, że w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym, z raportem bezpieczeństwa będziemy mieli do czynienia wyłącznie w przypadku, gdy będzie on zawierał wszystkie wymienione powyżej elementy. Pominięcie w treści raportu jednego z nich powoduje, że nie może on być uznany za ustawowy raport bezpieczeństwa.

do góry