Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzja Prezesa UTK stwierdzając naruszenie przepisów w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych

08.07.2014

Na podstawie art. 104 § 1 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art.13 ust. 1a pkt 6b, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy oraz art. 20 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz w związku z § 3, § 6 i § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, decyzją z dnia 26 czerwca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego przez przewoźnika kolejowego FHU ORION Kolej Krzysztof Warchoł.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził, że przewoźnik nie zapewnia zgodności procesu utrzymania z wymaganiami zawartymi w dokumentacji systemu utrzymania, tj. nieterminowo wykonuje czynności utrzymaniowe określone w Dokumentacji Systemu Utrzymania zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, co w konsekwencji wpływa na obniżenie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał przedsiębiorcy usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne eksploatowanie pojazdu, jednocześnie na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania pojazdów kolejowych, oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce oraz jakości usług przewozowych.

do góry