Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nałożył karę pieniężną na użytkownika bocznicy

04.07.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 4, art. 66 ust. 2 w związku z art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z dnia 16 sierpnia 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na użytkownika bocznicy Eurochem sp. z o.o. karę pieniężną za prowadzenie działalności bez dokumentu uprawniającego, tj. świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej.

Jest to kolejna decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie nieprawidłowości na bocznicy kolejowej w Kotkach, zarządzanej przez spółkę Eurochem. Decyzją z dnia 5 lutego 2014 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz nakazał usunięcie wszelkich nieprawidłowości. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Należy przypomnieć, że na bocznicy kolejowej w Kotkach w dniu 21 września2013 roku doszło do wypadku kolejowego z udziałem towarów niebezpiecznych, polegającego na wykolejeniu podczas jazdy manewrowej 5 cystern kolejowych z gazem propan butan. Jedną z przyczyn zaistnienia zdarzenia, był niedostateczny stan nawierzchni kolejowej, niezgodny m.in. z przepisami wewnętrznymi użytkownika bocznicy.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi stały nadzór nad bezpieczeństwem eksploatacji bocznic kolejowych. Łącznie w tym zakresie zaplanowano w 2014 roku ponad sto szczegółowych kontroli, obejmujących nadzór nad: stanem technicznym infrastruktury kolejowej, utrzymaniem i eksploatacją pojazdów, posiadanymi kwalifikacjami pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego, bezpieczeństwem przewozu towarów niebezpiecznych oraz dokumentami uprawniającymi do sprawowania funkcji użytkownika bocznicy. Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w tym zakresie, mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury i pojazdów kolejowych przez użytkowników bocznic oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry