Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kara pieniężna dla Kolei Dolnośląskich za niewykonanie decyzji Prezesa UTK o wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem

03.07.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 13 ust. 1 pkt 8, art. 14 ust. 4 oraz 66 ust. 2aa pkt 1 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwłoki w wykonaniu decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z 30 grudnia 2013 roku, stwierdzającej naruszenie przepisów dotyczących obowiązków przewoźnika kolejowego w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i nakazującej usunięcie wskazanych nieprawidłowości do 31 stycznia 2014 r., Prezes UTK decyzją z 18 czerwca 2014 roku nałożył na Koleje Dolnośląskie S.A. karę pieniężną w wysokości 50 935,39 złotych. Kara ta stanowiła równowartość 88 euro (371,79 zł) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji Prezesa UTK.

Decyzja Prezesa UTK z 30 grudnia 2013 r., stwierdziła naruszenie art. 17a ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym poprzez niewdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. W jego skład wchodzą procesy i procedury służące do określenia wszystkich niezbędnych wymogów bezpieczeństwa, gwarantujących spełnianie przez przewoźnika kolejowego określonych wymagań dostosowanych do charakteru, rozmiaru i warunków prowadzonej działalności.

Po przeprowadzeniu ponownych działań kontrolnych oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, Prezes UTK uznał, że Koleje Dolnośląskie nie usunęły wszystkich nieprawidłowości stwierdzonych w decyzji z 30 grudnia 2013 roku. Stan ten zgodnie z dyspozycją art. 66 ust. 2aa ustawy o transporcie kolejowym, w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 8 oraz art. 13 ust. 6 ustawy uprawnia Prezesa UTK do nałożenia kary pieniężnej na przedsiębiorcę.

W opinii Prezesa UTK kara pieniężna w ustalonej wysokości nie przekracza możliwości finansowych spółki, a jednocześnie uwzględnia zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu. 

do góry