Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nieprawidłowości na liniach nr 274 i 286 w zakresie nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania sygnałów zastępczych oraz usytuowania drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie linii

02.07.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w ramach realizowanych czynności nadzorczych zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. na liniach kolejowych nr 286 Kłodzko Główne – Wałbrzych Główny oraz 274 Wrocław Świebodzki- Zgorzelec, stwierdził szereg naruszeń przepisów dotyczących obowiązków w zakresie nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania sygnałów zastępczych oraz niespełniania wymagań dotyczących odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na nieprawidłowym działaniu blokady liniowej na linii kolejowej nr 286 Kłodzko Główne – Wałbrzych Główny, szlak Ludwikowice Kłodzkie – Głuszyca, Głuszyca – Wałbrzych Główny oraz na linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec  szlak  Świebodzice – Wałbrzych Szczawienko, Wałbrzych Szczawienko – Wałbrzych Miasto. Jednocześnie zarządca infrastruktury naruszył przepisy w zakresie  usytuowania drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej w odległości powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Powyższe nieprawidłowości naruszały przepisy §25 ust. 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, §9 regulacji wewnętrznych: Ie-12 (E-24) „Instrukcji konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym” oraz §1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy infrastruktury natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Jednocześnie wszczął  z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości. Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce. 

do góry