Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kara pieniężna dla ZŁOMREX METAL sp. z o.o. za prowadzenie działalności bez świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej

02.07.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 4, art. 66 ust. 2 w związku z art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z 16 czerwca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na użytkownika bocznicy ZŁOMREX METAL sp. z o.o. z siedzibą w Poraju karę pieniężną w wysokości 33 836,59 zł za prowadzenie działalności bez wymaganego dokumentu uprawniającego, tj.świadectwa bezpieczeństwa użytkownika bocznicy kolejowej.

Prezes UTK prowadzi stały nadzór nad bezpieczeństwem eksploatacji bocznic kolejowych. Łącznie w tym zakresie zaplanowano w 2014 roku ponad sto szczegółowych kontroli. Obejmują one nadzór nad stanem technicznym infrastruktury kolejowej, utrzymaniem i eksploatacją pojazdów, posiadanymi kwalifikacjami pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego, bezpieczeństwem przewozu towarów niebezpiecznych oraz dokumentami uprawniającymi do sprawowania funkcji użytkownika bocznicy.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury i pojazdów kolejowych przez użytkowników bocznic oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry