Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nakazał wypłatę rekompensaty z tytułu opóźnienia pociągu

25.06.2014

Prezes UTK decyzją administracyjną nakazał spółce PKP Intercity S.A. wypłatę pasażerowi rekompensaty z tytułu opóźnienia pociągu EuroCity relacji Berlin Hbf – Warszawa Centralna.

Decyzja administracyjna wydana 20 czerwca br. zakończyła postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek pasażera, który podróżował pociągiem EuroCity nr 47 relacji Berlin Hbf – Warszawa Centralna. Pociąg ten doznał około 180-minutowego opóźnienia wskutek zablokowania szlaku kolejowego przez złamane drzewo.

Pasażer, za sprawą jednego biletu, zawarł z PKP Intercity S.A. umowę przewozu na 25 miejsc w ww. pociągu na łączną kwotę 3236,00 zł. Zgodnie z treścią przepisu art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków w ruchu kolejowym, pasażerowi, w przypadku opóźnienia pociągu wynoszącego powyżej 120 minut, przysługuje prawo do odszkodowania w wysokości 50% kwoty, którą pasażer faktycznie poniósł za bilet. Ponieważ kwota wskazana na bilecie wyniosła 3236,00 zł, odszkodowanie, o którym mowa wyżej, powinno wynieść  1.618,00 zł.  

Przewoźnik, powołując się pierwotnie na okoliczność siły wyższej, odmówił jednak wypłaty rekompensaty. W międzyczasie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w jednym z postępowań orzekł, że przewoźnicy kolejowi nie mogą, w celu uwolnienia się od obowiązku zwrotu ceny biletu, powoływać się na przepisy prawa międzynarodowego, zwalniające ich w razie działania siły wyższej z obowiązku naprawienia szkody spowodowanej opóźnieniem (wyrok TSUE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie C-509/11 ÖBB-Personenverkehr AG, dostęp : http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-509/11 ). Tym samym TSUE potwierdził dotychczasową wykładnię ww. przepisu stosowaną przez Prezesa UTK w analogicznych sprawach.

Z uwagi na powołany wyżej wyrok TSUE, spółka PKP Intercity S.A. zmieniła swoje dotychczasowe stanowisko i poinformowała Prezesa UTK, że jest gotowa zawrzeć z pasażerem ugodę, na mocy której zostanie wypłacona rekompensata w kwocie 64,72 zł, tj. – zdaniem spółki – w wysokości proporcjonalnej do kosztów poniesionych przez pasażera. Skarżący jednak takiej propozycji nie przyjął, w związku z czym konieczne było wydanie decyzji przez Prezesa UTK.

W związku z powyższym Prezes UTK uznał, że pasażer ma prawo do otrzymania ww. odszkodowania w wysokości 50% ceny biletu. Przepis art. 17 ust. 1 rozporządzenia 1371/2007 stanowi, że ww. odszkodowanie oblicza się w stosunku do ceny, jaką pasażer faktycznie zapłacił.

Należy przypomnieć, że powołany wyżej przepis art. 17 rozporządzenia 1371/2007 w Polsce stosowany jest w stosunku do niektórych tylko połączeń, tj. do krajowych połączeń pasażerskich oraz połączeń ze stacjami położonymi poza granicami Unii Europejskiej, realizowanych pociągami kategorii: Express Intercity, EuroCity oraz EuroNight. 

do góry