Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK wstrzymał ruch kolejowy na bocznicy w Lublinie.

23.06.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości oraz po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z dnia 9 czerwca 2014 roku, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał wstrzymanie ruchu kolejowego na bocznicy kolejowej odgałęziającej się rozjazdem Nr 630, od toru nr 23, stacji Lublin na linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk, użytkowanej przez Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, decyzja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego podlegała natychmiastowej wykonalności.

Przeprowadzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego czynności kontrolne ujawniły między innymi, że ww. użytkownik bocznicy: nie posiadał dokumentu uprawniającego do pełnienia funkcji użytkownika bocznicy kolejowej, tj.  świadectwa bezpieczeństwa, nie posiadał aktualnego regulaminu pracy bocznicy kolejowej, nie prowadził wewnętrznej dokumentacji, w której odnotowywane powinny być wyniki okresowej diagnostyki elementów infrastruktury kolejowej, nie przedstawił dowodów i dokumentów określających stan sprawności technicznej infrastruktury bocznicy, jak również nie posiadał przepisów określających warunki techniczne oraz zasady i wymagania dotyczące bezpiecznego prowadzenia na bocznicy ruchu kolejowego oraz przepisów dotyczących utrzymania infrastruktury kolejowej zlokalizowanej na bocznicy.

W ramach sprawowanego nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu na bocznicach kolejowych Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi cykliczne szczegółowe kontrole ich użytkowników w zakresie obejmującym: stan techniczny infrastruktury kolejowej, utrzymanie i eksploatację pojazdów, posiadanie kwalifikacji zawodowych przez pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego, bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych oraz posiadanie dokumentów uprawniających do sprawowania funkcji użytkownika bocznicy. Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w tym zakresie, mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury i pojazdów kolejowych przez użytkowników bocznic kolejowych oraz wzrost standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry