Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w spawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej

18.06.2014

"W dniu 16 czerwca 2014 r. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 788, nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej. Rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 32). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 24 czerwca 2014 r.

Traci moc dotychczasowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. Nr 35, poz. 274)".

do góry