Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla zarządców infrastruktury i użytkowników bocznic w sprawie przekazywania danych do Rejestru Infrastruktury RINF

16.06.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego informuje, że ustawa z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1152) określa harmonogram stopniowego przekazywania danych do rejestru infrastruktury. Zgodnie z art. 6 przedmiotowej ustawy dane dotyczące infrastruktury kolejowej i bocznic kolejowych dopuszczonych do eksploatacji przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed 30 marca 2014 r.), przekazuje się w następujących terminach:

 1. w przypadku infrastruktury kolejowej wchodzącej w skład korytarzy towarowych nr 5 i 8 określonych w załączniku do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 z 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (Dz. Urz. UE L 276 z 20.10.2010, str. 22), w sytuacji utworzenia tych korytarzy:
  1. przed 16 grudnia 2014 r. – w terminie do 16 marca 2015 r.,
  2. po 15 grudnia 2014 r. – w terminie 3 miesięcy od dnia utworzenia danego korytarza;
 1. w przypadku infrastruktury kolejowej innej niż określona w pkt 1, dopuszczonej do eksploatacji:
  1. przed 19 lipca 2008 r. – w terminie do 16 marca 2017 r.,
  2. po 18 lipca 2008 r. i przed 16 marca 2012 r. – w terminie do 16 marca 2015 r.,
  3. po 15 marca 2012 r. – w terminie 6 miesięcy wejścia w życie ustawy, tj. od 30 marca 2014r.;
 1. w przypadku bocznic kolejowych – w terminie do 16 marca 2019 r.

Szczegółowe wymagania dotyczące trybu przekazywania danych są określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 7 marca 2014 r. w sprawie krajowego rejestru infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 286). Powyższe rozporządzenie określa wzór formularza, który zarządcy infrastruktury i użytkownicy bocznic kolejowych muszą wykorzystywać przy przekazywaniu danych do rejestru infrastruktury.

Równocześnie z §7 ww. rozporządzenia wynika, że sposób przekazywania danych do rejestru RINF powinien zostać uzgodniony z Prezesem UTK. Celem powyższego zastrzeżenia jest fakt, że w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie powstał jeszcze krajowy rejestr infrastruktury w docelowej postaci elektronicznej zgodnie z wymaganiami wspólnotowymi.

Jednocześnie Prezes UTK informuje, że na poziomie Unii Europejskiej trwają obecnie prace, ukierunkowane na zmianę decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej nr 2011/633/UE z 15 września 2011 r. w sprawie wspólnych specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej, która stanowi podstawę dla polskiego rozporządzenia w tej sprawie. Opracowywane zmiany zakładają m.in. modyfikację zestawu parametrów, jakie podlegają gromadzeniu w rejestrze. 

Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając fakt, że proces określenia i wdrożenia docelowych procedur przekazywania danych i ich obsługi w systemie informatycznym, nie został dotychczas definitywnie zakończony, Prezes UTK prosi o nie nadsyłanie danych do rejestru do czasu wydania stosownego komunikatu na stronie internetowej UTK. Przekazanie danych według obecnie obowiązującego układu parametrów, może skutkować koniecznością ich ponownego przekazania w momencie wydania nowej decyzji na poziomie Unii Europejskiej, określającej zmodyfikowany układ parametrów. 

do góry