Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sposób oznakowania pojazdów kolejowych

13.06.2014

W związku z publikacją w dniu 12-06-2014 r. artykułu  „Po co numery pociągów na wyświetlaczach?”  na portalu rynek-kolejowy.pl , przedstawiamy pełne stanowisko Urzędu Transportu Kolejowego w tej sprawie. 

W odpowiedzi udzielonej przez Prezesa UTK na prośbę redakcji portalu rynek-kolejowy.pl, dotyczącej zamieszczania na tablicach kierunkowych numerów pociągów, wprost wskazano, że zgodnie z treścią § 23 ust 1. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 3  stycznia 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych, tablice kierunkowe służą do informowania podróżnych m.in. o rodzaju i numerze pociągu. Jak również wskazano, oznakowanie pociągów, wzory tablic kierunkowych i numerowych oraz ich rozmieszczenie, które określa załącznik nr 5 do ww. rozporządzenia.

W przekazanej odpowiedzi wyraźnie wskazano, że zgodnie z treścią ust. 1 pkt 2 załącznika 5 do ww. rozporządzenia, numer pociągu określany jest przez zarządcę infrastruktury w porozumieniu z przewoźnikiem. Ponadto zgodnie z treścią ust. 2 załącznika 5 do ww. rozporządzenia, rodzaj, numer
i nazwa pociągu powinny być zgodne z:

- oznaczeniami opublikowanymi w ogólnodostępnym rozkładzie jazdy,

- rodzajem i numerem pociągu drukowanym na biletach sprzedawanych podróżnym.

Zgodnie z treścią ust. 8 załącznika 5 do ww. rozporządzenia, na tablicach kierunkowych umieszczanych na czole pojazdu prowadzącego pociąg należy umieścić tablicę podającą rodzaj i numer pociągu oraz stację docelową.

W przekazanej odpowiedzi wyraźnie zaznaczono, że numer pociągu nie jest numerem trasy kolejowej.

Trasa pociągu to stały układ stacji określony punktem początkowym, końcowym i pośrednimi, jako stały dla określonej grupy pociągów.

Numer trasy kolejowej, co również wyjaśniono, może zostać na tablicy kierunkowej zamieszczony fakultatywnie (a więc nieobowiązkowo). Wynika to z ust. 9 załącznika 5 do ww. rozporządzenia, który stanowi, że dopuszcza się oznakowanie tras pociągów za pomocą liter, liter i cyfr lub cyfr, przy czym tablice kierunkowe umieszczone na pojazdach kolejowych kursujących na tak oznakowanych trasach, muszą zawierać wymienione symbole oznakowania trasy oraz stację docelową.

Mając na uwadze wzory tablic zawarte w Załączniku  5 do ww. rozporządzenia (rys. 1-3 załącznika) wraz z ich opisami, trasy pociągów wyłącznie za pomocą liter, liter i cyfr lub cyfr można oznakować jedynie pociąg:

  1. kursujący w komunikacji miejskiej (definicja zawarta w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym),
  2. na ściśle określonej trasie (w przypadku różnych tras dla danej linii, konieczne jest podanie charakterystycznej stacji pośredniej).

 

Należy zatem wyraźnie rozróżnić dwa pojęcia (tj. numer pociągu oraz numer trasy kolejowej), czego w artykule zabrakło, co do których ustawodawca w przepisach ww. rozporządzenia przewidział odmienne uregulowania. Tymczasem w treści artykułu zawarto nieprawdziwe informacje, cyt.:

„W jakim celu na elektronicznych tablicach kierunkowych umieszczane są numery pociągów, które dla podróżnych mają marginalne znaczenie? UTK twierdzi, że przewoźnicy nie mają takiego obowiązku”, oraz:

„Wspomniany ustęp, mówiący o tym, że przewoźnicy nie mają obowiązku umieszczać numerów pociągów na tablicach, brzmi następująco: - Dopuszcza się oznakowanie tras pociągów za pomocą liter, liter i cyfr lub cyfr. Tablice kierunkowe umieszczone na pojazdach kolejowych kursujących na tak oznakowanych trasach muszą zawierać wymienione symbole oznakowania trasy oraz stację docelową”.

Następnie zawarto prawidłową informację o wymogach, jakie wynikają z ww. rozporządzenia dla przewoźników w kontekście oznakowania (tj. m.in. obowiązek wskazania na tablicy kierunkowej czołowej rodzaju, numeru oraz stacji docelowej pociągu).

W związku z powyższym konieczne należy wyjaśnić zawarte w artykule informacje, które jednoznacznie wprowadzają w błąd i sugerują, że Urząd Transportu Kolejowego stoi na stanowisku, zgodnie z którym nie ma obowiązku publikowania numerów pociągów na tablicach kierunkowych pociągów, co byłoby sprzeczne z przepisami ww. rozporządzenia.

W celu lepszego zobrazowania powstałych rozbieżności, można posłużyć się grafikami użytymi przez ustawodawcę w treści załącznika 5 do ww. rozporządzenia:

1) Wzór tablicy kierunkowej pociągu na ściśle określonej trasie oznaczonej literą lub literą i cyfrą z podaniem stacji docelowej:

Gdzie „A1” to numer trasy pociągu, a nie numer pociągu.

2) Wzór tablicy kierunkowej pociągu na ściśle określonej trasie oznaczonej cyframi, z podaniem stacji docelowej:

Gdzie „16” to numer trasy pociągu, a nie numer pociągu.

Natomiast przykładowo wybrany pociąg ujęty w plakatowym rozkładzie jazdy prezentowany jest w sposób następujący:

Gdzie: „S1” to numer trasy, „92543” – numer pociągu.

 

do góry