Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK nałożył kary pieniężne na użytkowników bocznic: Operator Logistyczny Paliw Płynnych oraz CMC Centrozłom za prowadzenie działalności bez dokumentów uprawniających - Świadectw Bezpieczeństwa

13.06.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 4, art. 66 ust. 2 w związku z art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 marca

2003 r. o transporcie kolejowym po przeprowadzeniu wszczętych z urzędu postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kar pieniężnych za prowadzenie działalności bez dokumentów uprawniających, to jest eksploatacji bocznic kolejowych bez świadectw bezpieczeństwa, decyzjami z dnia 27 maja oraz 6 czerwca 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na CMC Centrozłom sp. z o.o. w Katowicach oraz Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, kary pieniężne.

Łączna kwota nałożonych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego kar pieniężnych, na ww. przedsiębiorców, wyniosła 107 056,82 zł.

 

Nałożone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego kary dotyczyły eksploatacji, bez dokumentów uprawniających, trzech bocznic kolejowych, w tym przez CMC Centrozłom bocznicy odgałęziającej się od linii kolejowej nr

138 Oświęcim - Katowice oraz przez spółkę Operator Logistyczny Paliw Płynnych dwóch bocznic kolejowych: w Jastrowiu - odgałęziającej się od linii kolejowej nr 405 Piła Główna - Ustka oraz w Trzebieży - odgałęziającej się od linii kolejowej nr 406 Szczecin Główny - Trzebież Szczeciński.

 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi stały nadzór nad bezpieczeństwem eksploatacji bocznic kolejowych. Łącznie w tym zakresie zaplanowano w 2014 roku ponad sto szczegółowych kontroli, obejmujących nadzór nad: stanem technicznym infrastruktury kolejowej, utrzymaniem i eksploatacją pojazdów, posiadanymi kwalifikacjami pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego, bezpieczeństwem przewozu towarów niebezpiecznych oraz dokumentami uprawniającymi do sprawowania funkcji użytkownika bocznicy. Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w tym zakresie, mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury i pojazdów kolejowych przez użytkowników bocznic oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry