Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK wstrzymał ruch kolejowy na bocznicy użytkownika ELBUD, odgałęziającej się na stacji Przemyśl Pikulice na linii kolejowej nr 102 Przemyśl - Malhowice

10.06.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z dnia 21 maja 2014 roku, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał wstrzymanie ruchu kolejowego na bocznicy kolejowej użytkowanej przez ELBUD sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu, odgałęziającej się w km 3,890 na stacji Przemyśl Pikulice na linii kolejowej nr 102 Przemyśl - Malhowice.

Ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego decyzja podlegała natychmiastowej wykonalności.

Przeprowadzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego czynności kontrolne ujawniły między innymi, że użytkownik bocznicy: nie prowadzi wewnętrznej dokumentacji, w której odnotowywane powinny być wyniki okresowej diagnostyki elementów infrastruktury kolejowej, nie przedstawił dowodów i dokumentów określających stan sprawności technicznej infrastruktury bocznicy, tj.: dziennika oględzin rozjazdów, książki kontroli obchodów torów oraz arkusza badania technicznego rozjazdów - wymaganych na podstawie wewnętrznych przepisów, nie posiadał dokumentu uprawniającego do pełnienia funkcji użytkownika bocznicy kolejowej - świadectwa bezpieczeństwa oraz nie posiadał aktualnego regulaminu pracy bocznicy kolejowej.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi stały nadzór nad bezpieczeństwem eksploatacji bocznic kolejowych. Łącznie w tym zakresie zaplanowano w 2014 roku ponad sto szczegółowych kontroli, obejmujących nadzór nad: stanem technicznym infrastruktury kolejowej, utrzymaniem i eksploatacją pojazdów, posiadanymi kwalifikacjami pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego, bezpieczeństwem przewozu towarów niebezpiecznych oraz posiadanymi dokumentami uprawniającymi do sprawowania funkcji użytkownika bocznicy.

do góry