Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązek wyposażenia nowych pojazdów kolejowych w Europejski System Sterowania Pociągiem

09.06.2014

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, co do zakresu obowiązku wyposażania pojazdów kolejowych w Europejski System Sterowania Pociągiem, Prezes UTK przedstawia następujące informacje:

Wskazać należy, że zainstalowanie pokładowego ERTMS/ETCS jest obowiązkowe w przypadku:

  1. pojazdów kolejowych posiadających kabinę maszynisty, zamówionych po dniu 1 stycznia 2012 r. lub wprowadzonych do eksploatacji po dniu 1 stycznia 2015 r., o ile nie są objęte odstępstwem,
  2. każdej nowo instalowanej części kontroli pociągu podsystemu „Sterowanie – urządzenia pokładowe”;
  3. każdej modernizacji już eksploatowanej części kontroli pociągu podsystemu „Sterowanie – urządzenia pokładowe”, jeśli następstwem jest modyfikacja funkcji, parametrów eksploatacyjnych lub związanych z interoperacyjnością interfejsów istniejącego systemu. Nie dotyczy to modyfikacji uznanych za konieczne celem usunięcia wad związanych z bezpieczeństwem w istniejących systemach.

Natomiast zainstalowanie pokładowego ETCS zaleca się, ale nie jest obowiązkowe:

  1. w odniesieniu do utrzymania projektów zatwierdzonych zgodnie z załączonymi do wcześniej obowiązujących decyzji Komisji Europejskiej - 2006/860/WE z dnia 7 listopada 2006 r. dla kolei dużych prędkości, 2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r. dla kolei konwencjonalnej - specyfikacjami TSI oraz – o ile wnioskodawca nie wystąpi o stosowanie decyzji 2012/88/UE – do projektów obejmujących budowę nowych podsystemów bądź odnowę lub modernizację podsystemów istniejących, które znajdują się w zaawansowanym stadium realizacji lub stanowią przedmiot kontraktu będącego w trakcie realizacji z dniem 23 lutego 2012 r.,
  2. w przypadku nowych lokomotyw manewrowych i innych nowych lokomotyw, nowych wagonów i innych nowych pojazdów kolejowych posiadających kabinę maszynisty, jeżeli są one zaprojektowane z przeznaczeniem wyłącznie do użytku krajowego lub regionalnego z przekroczeniem granicy, co może stanowić ograniczenie określone w zezwoleniu na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdu kolejowego.

a w przypadku:

  1. projektów będących na zaawansowanym etapie realizacji lub będących przedmiotem kontraktu w momencie publikacji TSI, państwo członkowskie nie musi stosować nowych lub zmienionych TSI przyjętych zgodnie z przepisami w przypadku projektów będących na zaawansowanym etapie realizacji lub będących przedmiotem kontraktu w momencie publikacji TSI.

Jak z powyższego wynika obowiązek wyposażenia pojazdu w ERTMS nie ma zastosowania do nowych lokomotyw manewrowych i innych nowych lokomotyw, nowych wagonów i innych nowych pojazdów kolejowych posiadających kabinę maszynisty, jeżeli są one zaprojektowane z przeznaczeniem wyłącznie do użytku krajowego lub regionalnego z przekroczeniem granicy.

W związku z powyższym, w przypadku braku wyposażenia pojazdu w ETCS na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania we wniosku o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego, iż spełnienia przesłanki zwalniające go o od obowiązku stosowania ETCS. Brak uzasadnienia spowoduje wezwanie wnioskodawcy do złożenia odpowiednich wyjaśnień, co może wpłynąć na czas realizacji wniosku.

do góry