Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych - nieprawidłowości na linii nr 281 Oleśnica-Chojnice

09.06.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził kontrolę zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie stanu technicznego, utrzymania, osygnalizowania i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników przejazdów kolejowych na linii kolejowej nr 281 Oleśnica - Chojnice. Kontrolą objęto przejazdy kolejowe kategorii D zlokalizowane na szlakach kolejowych Gniezno Winiary - Janowiec Wlkp. oraz Janowiec - Damasławek

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości polegające na: braku wycięć krzewów i traw w obszarze trójkątów widzialności na przejazdach, uszkodzeniach i ubytkach płyt przejazdowych oraz brakach lub nieczytelności znaków pionowych i poziomych od strony drogi oraz widoczności wskaźników od strony toru.

Ujawnione w trakcie kontroli nieprawidłowości naruszają postanowienia Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie oraz postanowienia przepisów wewnętrznych zarządcy - Warunków technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych - Id-1.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał zarządcy infrastruktury usunięcie w trybie natychmiastowym wszystkich stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości.

do góry