Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadzór Prezesa UTK nad bezpieczeństwem ruchu na bocznicach kolejowych - kary pieniężne i ograniczenia eksploatacji

04.06.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi stały nadzór nad bezpieczeństwem eksploatacji bocznic kolejowych. Łącznie w tym zakresie zaplanowano w 2014 roku ponad sto szczegółowych kontroli, obejmujących nadzór nad: stanem technicznym infrastruktury kolejowej, utrzymaniem i eksploatacją pojazdów, posiadanymi kwalifikacjami pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego, bezpieczeństwem przewozu towarów niebezpiecznych oraz posiadanymi dokumentami uprawniającymi do sprawowania funkcji użytkownika bocznicy.

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 4, art. 66 ust. 2 w związku z art. 66 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, po przeprowadzeniu działań kontrolnych oraz wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na użytkownika bocznicy Lafarge Kruszywa i Beton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 45 991,92 złotych za prowadzenie działalności bez dokumentu uprawniającego, to jest eksploatację bocznicy kolejowej bez świadectwa bezpieczeństwa.

Również w wyniku działań kontrolnych, na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 6 lit. a, w związku z art. 17 ust.1 pkt 1, 17 ust. 7 oraz art. 14 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, decyzją z dnia 14 maja 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał użytkownikowi FERRUM S.A., wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na bocznicy kolejowej odgałęziającej się w stacji Katowice Zawodzie. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Nieprawidłowości związane były między innymi z brakiem właściwego nadzoru nad stanem technicznym infrastruktury kolejowej oraz brakiem aktualnego regulaminu pracy bocznicy kolejowej.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w tym zakresie, mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury i pojazdów kolejowych przez użytkowników bocznic oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce.

do góry