Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK prowadzi działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych – nieprawidłowości na linii 151 Kędzierzyn Koźle - Chałupki

03.06.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 4 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, decyzją z 14 maja 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej, poprzez niespełnienie warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na przejeździe kolejowym kategorii „C” z samoczynną sygnalizacją przejazdową, usytuowanym w km 47,058 linii kolejowej nr 151 Kędzierzyn Koźle – Chałupki na szlaku Krzyżanowice – Chałupki.

Prezes UTK nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, w terminie do 31 grudnia 2014 roku.

Nieprawidłowości polegały na utrzymywaniu infrastruktury kolejowej w stanie niezapewniającym bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego poprzez eksploatację przejazdu przy braku prawidłowego odwodnienia powodującego m.in. tworzenie się tzw. wychlapów w torze oraz eksploatację przejazdu z uszkodzoną nawierzchnią drogową, tj. uszkodzonymi, rozsuniętymi płytami przejazdowymi i uszkodzoną nawierzchnią na dojazdach do przejazdu.

Nieprawidłowości stanowiły naruszenie przepisów art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym, w związku z § 13 ust. 15 przepisów wewnętrznych zarządcy „Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych” Id-1 (D‑1) oraz § 36 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

Prezes UTK prowadzi konsekwentne działania, które mają na celu stałe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP PLK oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

do góry