Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla inwestorów i wykonawców inwestycji kolejowych

30.05.2014

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomina, że zgodnie z art. 25cb ust. 3 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.), producent podsystemu albo jego upoważniony przedstawiciel, zarządca, przewoźnik kolejowy, dysponent, importer, wykonawca modernizacji, inwestor albo podmiot zamawiający, jest obowiązany przekazać Prezesowi UTK informację o wszczęciu procedury weryfikacji WE podsystemu z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy z jednostką notyfikowaną.

Jednocześnie Prezes UTK zwraca uwagę, na konieczność upewnienia się przez podmiot zainteresowany uzyskaniem certyfikatu weryfikacji WE czy notyfikowane jednostki certyfikujące, z którymi podmiot zamierza zawrzeć umowę, posiadają uprawnienie do przeprowadzania weryfikacji WE w odniesieniu do danego podsystemu strukturalnego z uwzględnieniem rozróżnienia na podsystemy strukturalne systemu transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i podsystemy transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości. Uprawnienie do weryfikacji powinno być zapewnione w dniu zawarcia umowy z jednostką notyfikowaną.

Notyfikowaną jednostką certyfikującą jest podmiot niezależny od podmiotu wprowadzającego składnik interoperacyjności lub podsystem do obrotu. Zgodnie z art. 25cb ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym zadaniem jednostki certyfikującej jest wykazanie na wniosek zainteresowanego podmiotu, że podsystem strukturalny jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei, czego dokonuje na podstawie wyników sprawdzeń, pomiarów, badań i testów podsystemów na zgodność z odpowiednimi TSI oraz normami zharmonizowanymi.

Do przeprowadzania badań podsystemów zgodnych z TSI upoważnione są jednostki wymienione w bazie jednostek notyfikowanych NANDO. Baza ma charakter poglądowy. Jednostki są uprawnione do przeprowadzania weryfikacji wyłącznie w zakresie udzielonej autoryzacji. W przypadku polskich jednostek notyfikowanych zakres autoryzacji jest określony w decyzjach Prezesa UTK, a w innych krajach przez właściwe organy udzielające autoryzacji. Wnioskodawca przed zawarciem umowy z jednostką notyfikowaną powinien zweryfikować zakres jej autoryzacji, np. uzyskując od niej kopię decyzji o autoryzacji.

Notyfikacja jednostek oceny zgodności Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej jest dokonywana przez Ministra Gospodarki po uzyskaniu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) i autoryzacji jednostki przez Prezesa UTK.

Lista polskich jednostek notyfikowanych wraz z zakresem notyfikacji jest publikowana w Monitorze Polskim w formie obwieszczenia:

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach (M.P. z 2013 r. poz. 328).

W odniesieniu do jednostek z terenu Unii Europejskiej Komisja Europejska prowadzi bazę jednostek notyfikowanych NANDO:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/

do góry