Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził nieprawidłowości w zakresie utrzymania przez PKP PLK S.A. linii kolejowej 68 Lublin - Przeworsk

29.05.2014

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt. 7 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli zarządcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z 12 maja 2014 roku stwierdził naruszenie przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii nr 68 Lublin – Przeworsk.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w celu spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, w terminie do 31 grudnia 2014 roku.

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: czytelności i prawidłowości wskazań znaków kolejowych kilometrowych, hektometrowych i podłużnego pochylenia oraz usytuowania drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie skrajni torów linii kolejowej. Wskazane nieprawidłowości prowadziły do powstawania bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Działania kontrolne oraz administracyjne Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego były konsekwencją zaistniałych w bieżącym roku na linii kolejowej nr 68 przypadków wstrzymania ruchu kolejowego, spowodowanych spadającymi na tory złamanymi konarami drzew rosnących wzdłuż linii kolejowej, w podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Skutkiem tego były zerwania sieci trakcyjnej oraz  uszkodzenia pojazdów kolejowych.

Tylko w okresie od 5 do 9 grudnia 2013 roku, w wyniku przejścia nad Polską orkanu Ksawery i spowodowanych tym m.in. przypadków zerwania sieci trakcyjnej przez połamane drzewa na obszarze kolejowym zarządzanym przez PKP PLK, łączny czas wszystkich opóźnień pociągów, będących następstwem tych zdarzeń wyniósł 64 625 minut, z czego 21 924 minuty stanowiły opóźnienia pociągów pasażerskich.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Wymagania te określa również rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

do góry