Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez PKP PLK S.A. przepisów w zakresie nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania „sygnałów zastępczych” na linii kolejowej nr 171

27.05.2014

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 5, art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 13 ust. 1a pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli i wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, decyzją z dnia 13 maja 2014 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisów dotyczących obowiązków zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego na linii kolejowej nr 171 Dąbrowa Górnicza Towarowa – Panewnik.

Nieprawidłowości polegały na niepodejmowaniu przez zarządcę działań naprawczych, których celem powinna być odbudowa i utrzymanie infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, co powodowało konieczność prowadzenia ruchu pociągów po torach głównych, po niezorganizowanych drogach przebiegu, tj. w oparciu o tzw. sygnały zastępcze.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w celu spełnienia przez zarządcę warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów, w terminie do dnia 30 września 2014 roku. Na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego kontynuuje działania nadzorcze zainicjowane w 2013 roku, w zakresie "przyczyn stosowania sygnałów zastępczych oraz procedur postępowania podczas ich podawania". Dzięki podjętym działaniom kontrolnym i administracyjnym, już w kilkudziesięciu przypadkach zarządcy infrastruktury usunęli lub podjęli pilne działania zmierzające do wyeliminowania przypadków nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania „sygnałów zastępczych”. Dotyczyło to między innymi linii kolejowych nr: 1, 2, 9, 14, 68 101, 137, 171, 201, 203, 204, 273, 274, 282, 298, 431 i 657.

Konsekwentne działania nadzorcze Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego mają na celu ciągłe podnoszenie jakości utrzymania infrastruktury kolejowej przez zarządcę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przyczyniają się do wzrostu standardów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i jakości usług przewozowych w Polsce.

 

 

do góry